Het houden van kleine dieren in de tuin: Wat is toegestaan, wat is verboden?

Veel tuineigenaren denken aan het houden van kleine dieren in de tuin. Maar welke wettelijke regels gelden voor het houden van kleine dieren? Wij hebben de belangrijkste en meest gestelde vragen over dit onderwerp voor u beantwoord.

Inhoudsopgave

Wat telt als kleine dieren?

De algemene term “kleine dieren” omvat huisdieren en gedomesticeerde dieren die geschikt zijn om met mensen samen te leven. Bovendien beschrijft de wet dieren die mensen vergezellen als gezelschap in het dagelijks leven en niet dienen als economisch vee.

In het huurrecht is het houden van dieren enigszins anders geregeld. Volgens een arrest van het Bundesgerichtshof (BGH) van 14 november 2007 (VIII ZR 340/06) zijn kleine dieren dieren die in containers moeten worden gehouden en die in de regel niet vrij kunnen rondlopen en burenhinder of schade aan gehuurde goederen kunnen veroorzaken. Als een tuin deel uitmaakt van het gehuurde, is het huurrecht van toepassing op het houden van kleine dieren.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Siervissen in het aquarium of de tuinvijver
  • Vogels in een kooi of tuinvolière
  • Hamsters, cavia’s of konijnen in een behuizing of hok
  • Gerbils en ratten in kooien
  • Reptielen in terraria

Honden en katten

Voor honden, katten, tamme varkens en dergelijke bestaat geen uniforme wettelijke regeling over de vraag of zij al dan niet als kleine dieren gelden. Als huisdieren worden ze echter in de meeste gevallen als kleine dieren behandeld. Alleen hier maakt het pachtrecht onderscheid tussen zwervende en bovengenoemde diersoorten. Bijgevolg mogen zij niet als kleine dieren worden beschouwd en moeten bijzondere details in acht worden genomen wanneer zij in gehuurde of gepachte tuinen worden gehouden.

Minivarkens, geiten, kippen & Co.

Ondertussen worden minivarkens, geiten, kippen en dergelijke vaak als huisdier in de tuin gehouden. Hoewel ze eigenlijk onder landbouwhuisdieren vallen, kunnen ze toch als kleine dieren worden beschouwd. In geval van een juridisch geschil wordt per geval beslist in welke categorie deze diersoorten moeten worden ingedeeld.

Lees meer “

Welke kleinveehouderij is toegestaan in gehuurde/gehuurde tuinen?

Het houden van cavia's in de tuin
Wie cavia’s in een permanent verblijf in de tuin wil houden, moet zijn huisbaas vooraf om toestemming vragen.

Verhuurders mogen het houden van kleine dieren in de tuin in principe niet verbieden, zolang deze vallen onder de kleine diersoorten die onder het huurrecht vallen. Voor tuinhuurders en pachters wordt het moeilijk om geschikte kooien, volières, vijvers of omheiningen op te zetten of aan te leggen. Apparaten die permanent aan de gehuurde grond zijn bevestigd, zijn niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs een bouwvergunning vereist zijn. Verhuurders kunnen bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen een mobiel caviahok in de tuin.

Een verbod is alleen gerechtvaardigd als het houden van kleine dieren overlast of hinder voor de buren, gezondheidsrisico’s, schade aan het gehuurde pand of overtredingen van de wet op het dierenwelzijn veroorzaakt. Ook het houden van gevaarlijke kleine dieren, zoals giftige slangen, kan worden verboden.

Over het houden van honden en katten heeft het Bundesgerichtshof op 20.03.2013 een ander arrest gewezen (VIII ZR 168/12). Volgens dit arrest moeten verhuurders het houden van deze huisdieren in het algemeen toestaan, aangezien het houden van dieren onder het recht op vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid valt. Andere huurders of buren mogen echter geen hinder ondervinden van de dieren. Zij het door lawaai, geur of gevaarlijkheid. Ook de grootte en het aantal gehouden huisdieren is bepalend en moet in verhouding staan tot de gehuurde flat.

Om later problemen en geschillen te voorkomen, is het in principe altijd raadzaam de verhuurder te vragen alvorens dieren voor de tuin aan te schaffen die volgens het huurrecht niet onder de categorie kleine dieren vallen.

Lees meer “

Is het houden van kleine dieren toegestaan in een volkstuin?

Op de volkstuin gelden afzonderlijke voorschriften, die per volkstuinvereniging kunnen verschillen. In veel gevallen is het houden van zelfs kleine dieren verboden, hoewel vaak een uitzondering wordt gemaakt voor siervissen in tuinvijvers. Honden & Co. zijn meestal alleen toegestaan als bezoekers.

Meer informatie “

Wat zegt het woonrecht over het houden van kleine dieren in de tuin?

Als uw condominium een eigen tuin heeft, gelden hier soortgelijke wettelijke bepalingen als in het huurrecht. Het houden van kleine dieren in gesloten containers is in het algemeen toegestaan, mits de dieren worden gehouden op een wijze die bij hun soort past. Kleine dieren worden ook gedefinieerd zoals in het huurrecht.

Huisregels

Omdat u instemt met de geldende huisregels wanneer u het condominium koopt, zou dit u kunnen beperken in het houden van dieren in de tuin van honden, katten, kippen enzovoort, ondanks het eigendom. Als de huisgemeenschap besluit om bepaalde soorten dieren uit te sluiten, is dat bindend voor u. Volledige verboden op het houden van dieren, maar ook een maximum aantal dieren of andere “voorwaarden” kunnen door de huisgemeenschap worden vastgesteld. Hier telt de meerderheid van stemmen, die wettelijk geldt voor alle flatbewoners met een eigen tuin.

Tuinen voor gemeenschappelijk gebruik

Indien u als appartementseigenaar kleine dieren wenst te houden in een gemeenschappelijk gebruikte tuin, is dit verboden zonder de toestemming van de meerderheid van de andere appartementseigenaren. Deze ruimte wordt aangeduid als een openbare, gemeenschappelijke ruimte, waarvan de gebruiksvoorschriften dus ook gemeenschappelijk worden vastgesteld.

Meer informatie “

Wat zijn de regels voor het houden van duiven in de tuin?

Postduif in de tuin
Wie postduiven in eigen tuin wil houden, moet de dieren ten minste aanmelden bij het ziekenfonds.

Het houden van duiven is een “doorn in het oog” van veel omwonenden. Aangezien duiven ook in woongebieden onder kleine dieren vallen, is het houden van duiven in de tuin niet over de hele linie verboden en volgens het bouwrecht toegestaan – mits het aantal van maximaal 60 duiven of postduiven niet wordt overschreden.

Klachten over uitwerpselen, mogelijke overdracht van ziekteverwekkers en geluidsoverlast door luid gekoer zijn tot nu toe onvoldoende redenen om u te verbieden duiven in uw tuin te houden. Of het na realisatie van uw overnameplan in de toekomst met goed nabuurschap zal lukken, blijft echter de vraag. De enige verplichting is de registratie bij het ziekenfonds, aangezien duiven, net als kippen en eenden, onder gedomesticeerd pluimvee vallen.

Lees meer “

Wat zegt de wet over het houden van kleine dieren in tuinen in woongebieden?

Als u eigenaar bent van een rijtjeshuis of een vrijstaand huis met een tuin, kunt u niet alle kleine dieren die u leuk vindt in uw tuin houden. Volgens artikel 14, lid 1, tweede zin, van de bouwverordening is het houden van kleine dieren toegestaan indien zij typisch en gebruikelijk zijn voor bouwgebieden en vooral ongevaarlijk zijn voor de bewoners. Dit sluit dus, in overdreven zin, bijvoorbeeld het houden van krokodillen uit.

De bovengenoemde landbouwhuisdieren, zoals onder meer kippen, kunnen ook als kleinvee worden gehouden in de gebouwen met gebruiksrecht – mits zij in beheersbare aantallen worden gehouden en hooguit dienen voor zelfvoorziening. Als u 50 kippen wilt kopen en de eieren in de buurt wilt verkopen, bent u afhankelijk van de welwillendheid van de buurt en de openbare orde of de rechtbank. In Beieren heeft de administratieve rechtbank op 28 april 2018 een uitspraak gedaan die het houden van maximaal 20 kippen in woonwijken toestaat (referentie: 9 CS 15.2118).

Overigens is de registratie en goedkeuring van kippen, schapen en geiten in de tuin vereist bij het bevoegde veterinaire bureau. Zonder dit, is het verboden ze te houden.

Mogelijk verbod op het houden van kleine dieren in eigen tuin

In de regel kan u bij gerechtelijk bevel worden verboden een klein dier van bijna elke soort in uw tuin te houden. De basis voor een dergelijke rechterlijke beslissing is meestal gebaseerd op:

  • Niet-soortgebonden houden
  • llegale commerciële handel
  • Het houden van verboden kleine diersoorten
  • Onaanvaardbare verstoring van de burenrust of stankoverlast

Lees meer “